DAFTAR DOSEN UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
  • Asti Wasiska, SH, MH
  • Edy Haryanto, SH, MH
  • Mahyudin, SH, MH
  • Muhajirin Tohir, SH, MH
  • M. Syukur Mandar, SH, MH
  • Dr. Rahmah Marsinah, SH, MH
  • Nurokhim, MH
  • Imam Sofwan,MH
  • Ahmad Faisal, SH, MH.
Whatsapp